20. ledna 2022

Vysídlenci - napsala Míša Štěpánka Sedláčková

Velvyslanec OSN vypadal po návratu z jednání Intergalaktické rady velmi vyčerpaně. S ohledem na naléhavost situace mu zdravotní komise zkrátila aklimatizační karanténu na nezbytné minimum, aby mu umožnila co nejdříve přednést zprávu. Všichni ji napjatě očekávali, klimatická situace na Zemi byla neudržitelná a vysídlení bylo jedinou možností, jak přežít.


Když vstoupil do hlavní jednací síně v sídle OSN, cítil větší tlak než v přechodové komoře raketoplánu. Byli zde úplně všichni, zástupci všech států i celá rada. Hustou atmosféru by mohl krájet, jediné místo v sále nezůstalo volné. Velvyslanec si uvědomil, že to vlastně ještě nikdy nezažil a hruď se mu sevřela. Ve své kariéře prošel mnoha vypjatými situacemi, ale věděl, že tu nejtěžší má právě před sebou.
„Intergalaktická rada udělila s vysídlením souhlas,“ zahájil jednání. V aule to zašumělo úlevou.
„Během jednání rady vystoupili zástupci některých hvězdných soustav, které splňují parametry pro přežití a aklimatizaci lidského druhu, že jsou ochotni přijmout jistý počet vysídlenců z planety Země,“ pokračoval a vnímal, jak se atmosféra jednání uvolňuje. Zhluboka se nadechl, protože věděl, že to, co řekne teď, už tolik povzbudivé nebude.
„Podmínky vysídlení jsou ovšem velmi striktní a téměř jsem neměl možnost je ovlivnit. V tomto směru moje mise úspěšná nebyla,“ otočil se směrem k předsedovi OSN. Ten ho lehkým úklonem hlavy vybídl, aby pokračoval. „Není jich mnoho, ale jsou nepřekročitelné. Nelze o nich vyjednávat, byly jednomyslně odsouhlaseny Intergalaktickou radou i všemi členy Intergalaktického společenství,“ na chvíli se odmlčel, aby nechal doznít závažnost informace.
„Osoby zařazené do programu vysídlení musí být plně zdrávi, předem jsou vyloučeni všichni, kteří podstoupili genetickou léčbu či biotechnologickou úpravu, a dále ti, kteří jsou závislí na jakémkoliv typu léčby včetně preventivní. Nebude přijat nikdo, kdo vykazuje odchylky od standardu genomu lidské rasy a nesplňuje základní parametry nastavení imunitního systému, což bude zjišťováno povinným vstupním vyšetřením. Intergalaktická rada přijala můj návrh časového testu a to je jediné, co se mi podařilo vyjednat. Znamená to, že do programu mohou být zařazeni ti, kteří splní vstupní podmínky a během posledních deseti let nepodstoupili žádný typ dostupné léčby nebo prevence spočívající v užívání uměle vyrobených léčiv nebo podpůrných prostředků. Fakticky to znamená změkčení podmínek, které rada navrhovala původně,“ snažil se velvyslanec rozptýlit dopad, který jeho oznámení mělo.
„Ještě něco?“ zeptal se napjatě předseda OSN.
„K vysídlení budou vybráni pouze jedinci schopní rozmnožování. S ohledem na specifika lidské pohlavní reprodukce bylo věkové rozpětí stanoveno na 15 – 35 let pro ženy, 20 – 40 let pro muže. Dále bylo rozhodnuto, že v každé vysídlované skupině bude čtyřicet pět procent žen a padesát pět procent mužů. Ženy musí mít pravidelnou menstruaci a všichni v této věkové skupině musí prokázat dostatečnou fertilitu. Způsob testování bude vycházet ze standardních testů, které na Zemi používáme při léčbě neplodnosti,“ velvyslanec se znovu rozhlédl kolem sebe.
Předseda zakašlal: „Je to všechno?“
„Jsou tu ještě poslední dvě podmínky,“ pomalu pokračoval velvyslanec. Věděl, že to, co řekne teď, bude pro všechny nejtěžší. „Intergalaktická rada trvá na tom, že skupiny, které budou přesídlovány na jednu planetu, musí být jazykově homogenní a geneticky diverzifikovaní.“
O slovo se přihlásila stálá komisařka pro lidská práva: „Co přesně si máme představit pod pojmem genetická diverzifikace?“
„Jejich genom musí být vhodný ke vzájemnému křížení,“ vysvětloval velvyslanec. „Prakticky to znamená, že nesmí být příbuzní,“ pohlédl na komisařku.
V celém sále nastalo ohlušující ticho a pláč komisařky v něm zazněl stejně překvapivě jako zvuk kapek nečekaného deště. Velvyslanec se rozpačitě ohlédl k předsedovi OSN. Měl zavřené oči a po jeho vrásčité tváři stékaly slzy.